คนผู้มีส่วนสำคัญในการสร้างความยั่งยืนตามแนวทางแห่งพุทธะ พระพุทธเจ้าได้พัฒนาบุคลากรขึ้นด้วยการโปรด และแสดงเมตตาธรรมแก่มนุษย์และอริยะสาวกทั้งหลาย ผู้เป็นรากฐานสำคัญที่สุดอันหนึ่งซึ่งนำไปสู่ความยั่งยืนของพุทธศาสนา สังคมหนึ่ง องค์กรหนึ่งก็เช่นกัน ความยั่งยืนจะพึงมีได้ ต้องเริ่มที่การสร้างบุคลากรทีที่มีปัญญา สามัคคี และมุ่งมั่นในอุดมการณ์อันหนึ่งอันเดียวกัน

ธรรม หมายถึง ธรรมะและธรรมชาติ ธรรมะเพื่อใจ ธรรมชาติเพื่อ กายและใจ คือสิ่งสำคัญที่สุดในการดำรงอยู่อันจะนำไปสู่ความสุขและความหมายของชีวิตที่สมบูรณ์แบบพัฒนาการด้านกายและใจอย่างสมดุลย่อมนำไปสู่ความสุขกายสุขใจอย่างยั่งยืน

นา หมายถึง นาข้าว-นาบุญ นาข้าว อุปมาเหมือนอาชีพการงานที่เราใช้เป็นเครื่องประกอบกิจการซึ่งก็รวมถึง นาข้าวอันเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า พึงรักษาไว้เพื่อประโยชน์ในกาลปัจจุบัน นาบุญ ที่ปลูกแห่งกุศลผลบุญและปัญญา อันจะนำไปสู่ความสมบูรณ์ที่ยั่งยืนในอนาคตกาล

Latest News